دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

2. دوستی‌‌، دغدغۀ دیگری؛ با تکیه بر آراء جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

صفحه 6-22

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاء الله رحمتی