کلیدواژه‌ها = تأثیر اخلاق در فقه
آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره‌های فقهی باب معاملات‌

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

محمد تقی فخلعی؛ منصوره بکایی؛ سید محمد هادی قبولی درافشان