نویسنده = حمیده شریفی
نقد و بررسی دیدگاه محقق اصفهانی در باب قضایا و ارزش‌های اخلاقی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 113-128

محمد علی مبینی؛ حمیده شریفی