فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق پژوهی (ETHICS) - واژه نامه اختصاصی