اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر هادی صادقی

استاد دانشگاه قرآن و حدیث

sadeqi.hadigmail.com

سردبیر

دکتر هادی صادقی

فلسفه اخلاق، فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه قرآن و حدیث

www.hadisadeqi.ir
sadeqi.hadigmail.com

جانشین سردبیر

دکتر سید محمد حسینی سورکی

فلسفه اخلاق، فلسفه دین .

hoseinisourakigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس پسندیده

علوم حدیث، اخلاق اسلامی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

pasandidehadith.ir

دکتر محسن جوادی

فلسفه اخلاق، فلسفه دین استاد، دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

دکتر حمید شهریاری

فلسفه اخلاق، فلسفه و کلام اسلامی استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

www.shahriari.ir/
shahriarinoornet.net

دکتر احد فرامرز قراملکی

اخلاق کاربردی، فلسفه و کلام اسلامی، منطق استاد دانشگاه تهران (گروه گروه کلام و فلسفه اسلامی)

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghmaleki
ghmalekiut.ac.ir


https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ghmaleki

دکتر محمد لگنهاوسن

فلسفه ، فلسفه اخلاق، معرفت‌شناسی استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

legenhausenyahoo.com

دکتر محمدتقی سبحانی‌نیا

علوم قرآن و حدیث استادیار گروه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث

sobhaninia.mqhu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر سیدمحمدباقر میرصانع

فلسفه اخلاق پژوهشگر ارشد پژوهشگاه قرآن و حدیث

smb.mirsanegmail.com
025-37176542