نویسنده = ������������ ������
ارتباط اخلاق و زیبایی‌شناسی در فلسفۀ شوپنهاور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 67-99

مهدی زمانی؛ منا مرادی