نویسنده = �������� ���������������� ��������������
واکاوی الگوی اخلاقی و رفتاری ائمۀ اطهار (ع) در برخورد با بردگان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

ملیحه دانشمند؛ شهربانو دلبری؛ سیدحسین رئیس السادات