نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره‌های فقهی باب معاملات‌

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400

محمد تقی فخلعی؛ منصوره بکایی؛ سید محمد هادی قبولی درافشان