کلیدواژه‌ها = ادموند پینکافس
فضیلت‌گرایی پیشین و معاصر؛ یونان باستان و پینکافس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 87-112

سیدمحمدباقر میرصانع؛ هادی صادقی