کلیدواژه‌ها = ارادۀ الهی
بررسی تاریخی نظریۀ امر الهی و نقش‌های خدا در فلسفۀ اخلاق غرب

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-56

هادی صادقی؛ محمدربیع میرزایی