کلیدواژه‌ها = فناوری و زیست اخلاقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نقشِ فناوری در زیستِ اخلاقی شهروندان

دوره 3، شماره 8، آذر 1399، صفحه 69-88

محمد سلیمی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی