کلیدواژه‌ها = وحی و معرفت اخلاقی
مبانی معرفت‌شناختی اخلاق در اندیشهٔ فیض کاشانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-72

صمد رجبی؛ هادی صادقی