اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر احد فرامرز قراملکی

اخلاق کاربردی، فلسفه و کلام اسلامی، منطق استاد دانشگاه تهران (گروه گروه کلام و فلسفه اسلامی)

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghmaleki
ghmalekiut.ac.ir


https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ghmaleki