نویسنده = ���������� �������� ��������
تبیین تأثیر مُخرّب حسد بر ساحت معرفتی و عاطفی ایمان

دوره 3، شماره 8، آذر 1399، صفحه 111-131

کبری هواسی؛ محمد جواد فلاح