دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی و نقد انگارۀ «وظایف در نگاه نخست»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1402

ُسید محمد حسینی سورکی