تحلیل سه تلقی و تعریف از تواضع؛ رویکردهای ارسطو‌‌، آگوستین و جولیا درایور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

«تواضع» یکی از فضایل تا حدی مغفول در دوران جدید است. بر همین مبنا‌‌، در نوشتار پیش‌رو تعاریف متنوع و نسبتاً پراکنده از این فضیلت به اجمال بیان و بررسی شده و در نهایت‌‌، نقد و بررسی سه رویکرد اصلی و متفاوت به تواضع، محور کار قرار گرفته است. رویکرد ارسطو به عنوان نمایندهٔ تمام و کمال دوران باستان‌‌، بر عدم فضیلت‌انگاری «تواضع» تکیه دارد. در رویکرد قدّیس آگوستین به عنوان نمایندهٔ برجستهٔ متفکران قرون وسطیٰ نه‌تنها تواضع به مثابه یک فضیلت‌‌، بلکه به عنوان مبنایی‌ترین فضیلت در زیست انسانی و ایمانی معرفی می‌شود. جولیا درایور - فیلسوف معاصر‌‌ - با نگرشی کاملاً متفاوت‌‌، تواضع حقیقی را مستلزم نقص معرفتی و بی‌خبری نسبی از خود می‌داند. جمع‌بندی و پیشنهاد نوآورانهٔ مقالهٔ حاضر این است که «تواضع» در سه سطح رفتاری یا بیرونی‌‌، روحی یا درونی و وجودی تعریف شود تا از این گذرگاه دست‌کم برخی از چالش‌های موجود در ارائهٔ تبیین و تعریفی دقیقْ از تواضع مرتفع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of three definitions of humility; The approaches of Aristotle, Augustine and Julia Driver

نویسنده [English]

  • Masoud Sadeghi
kuums
چکیده [English]

Modesty is a rather neglected virtue today. In this paper, I consider different and divergent definitions of this virtue and finally I criticize the main three approaches to modesty. Aristotle’s approach as a full-fledged representative of the ancient world asserts that modesty is not a virtue. Saint Augustin not only characterizes modesty as a virtue but also as the most fundamental virtue in human and faithful life. Julia Driver, the contemporary philosopher, adopts a totally different approach, suggesting that true modesty implies epistemic flaws and relative ignorance of one’s own self. In this paper, I propose that modesty should be defined at three levels: behavioral or external, spiritual or internal, and existential in order to overcome some of the challenges before these three approaches

کلیدواژه‌ها [English]

  • modesty
  • morality
  • virtue
  • Aristotle
  • Saint Augustin
  • Julia Driver