دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 1-140 
5. نقشِ فناوری در زیستِ اخلاقی شهروندان

صفحه 69-88

محمد سلیمی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی