گونه‌ها و پیشینۀ نگره‌های درونی‌گرایانه/برونی‌گرایانه در حوزه فرااخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب/دانش آموخته فلسفه اخلاق/ قم

چکیده

در حوزۀ فرا‌اخلاق، از سه گونه متمایز درونی‌گرایی و برونی‌گرایی سخن به میان می‌آید که عبارتند از: ۱) درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی در  خصوص حقایق اخلاقی؛ ۲) درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی در خصوص دلایل عملی؛ ۳) درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی در خصوص انگیزش اخلاقی. به طور تقریبی می‌توان گفت «درونی‌گرا» در سه گونۀ فوق، به یک رابطۀ ضروری به ترتیب، بین حقایق اخلاقی و دلیل عملی، یا بین داشتن دلیل عملی و داشتن میل سابق، یا بین حکم اخلاق و انگیزشْ قائل است؛ در حالی که «برونی‌گرا» این رابطۀ ضروری را انکار می‌کند. ورنر فالک و ویلیام فرانکنا، گفتمان اولیه دربارۀ درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی انگیزشی را شکل دادند و پاره‌ای از دانش‌واژه‌های این گفتمان را جعل کردند. تامس نیگل و فیلیپا فوت نیز درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی در دلایل عملی را مدِّ نظر قرار دادند. نگاشته‌ها و دستاوردهای این فلاسفه نقطۀ آغاز و عزیمتی برای پی‌گیری و بسط این بحث‌ها در دهه‌های اخیر بوده است. در این نوشتار، با توجه به اهمیت و گستردگی بحث‌های ناظر به سرشت تمایز درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی در مسائل متفاوت فرااخلاقی و فقدان آثار روشن‌کنندۀ کافی به زبان فارسی، افزون بر معرفی گونه‌های درونی‌گرایی/ برونی‌گرایی، تبیین جایگاه آنها، و تشریح سازگاری آنها با گونۀ چهارمی از درونی‌گرایی، به اهم دستاوردهای آثارِ کلاسیکِ فیلسوفان پیش‌گام در این زمینه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinds and Classical Works of Internalism/Externalism Debates in Metaethics

نویسنده [English]

  • Muhammad Heydarpour
Researcher Philosophy Department, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

With regard to the importance and prevalence of internalism/externalism debates in metaethics, and the absence of sufficiently illuminating Persian works on the distinction of the different types of internalism/externalism, and the need for introducing classical literature in this field, this article seeks to present and distinguish certain accounts of three kinds of internalism/externalism, to explain their positions in metaethical discussions, and finally to highlight some achievements of the classic works as providing the grounds for more recent disputes. These three kinds of internalism/externalism are internalism/externalism about moral truths reasons internalism/externalism and motivational internalism/externalism. The internalist in these debates maintains that there is a necessary (though defeasible) connection respectively between moral truths and reasons for action, or between having reason and having a preceding desire, or between moral judgment and motivation while the externalist denies the necessary connection in each case. The internalism/externalism distinction about moral truths sets moral rationalists like Kantians apart from others. Werner Falk and William Frankena started the initial debate on motivational internalism/externalism. Thomas Nagel and Philippa Foot paid special attention to reasons internalism/externalism. The achievements of these philosophers in their classical works formulated considerable theories in terms of which some following critical debates would be framed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internalism/externalism about moral truths
  • internalism/externalism about practical reasons
  • motivational internalism/externalism
  • Werner Falk
  • William Frankena
  • Thomas Nagel
  • Philippa Foot