دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1400