نویسنده = وحید پاشایی
غایت در فلسفه اخلاق؛ منظری قرآنی

دوره 1، شماره 3، مهر 1396، صفحه 111-139

وحید پاشایی