فرایند پذیرش مقالات

ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله

ارزیابی اولیه دبیر

پرداخت هزینه ارزیابی

ارزیابی داوران

بازنگری نویسنده

پذیرش اولیه

پرداخت هزینه انتشار

پذیرش نهایی