کسب مجوز رتبه علمی ـ پژوهشی«فصلنامه اخلاق پژوهی»

«فصلنامه اخلاق پژوهی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث موفق به کسب رتبه "علمی ـ پژوهشی" از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه شد.