تمدید رتبه علمی پژوهشی فصلنامه اخلاق پژوهی

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه با توجه به نظر ارزیابان و مصوبه کمیسیون نشریات علمی حوزوی با تمدید رتبه علمی پژوهشی (رتبه ب) نشریه فصلنامه اخلاق پژوهی موافقت کرد
بر اساس گزارش معاونت پژوهش حوزه های علمیه ، دبیرخانه شورای اعطا ،این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود و صاحب امتیاز آن پژوهشگاه قرآن و حدیث و مدیر مسئول و سردبیر آن آقای هادی صادقی می باشد.