نویسندگان محترم فصلنامه اخلاق پژوهی

*پیش از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایند.

 *داشتن شناسه پژوهشگر(ORCID) الزامی است (راهنمای دریافت شناسه ارکید)

*به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

*پس از تایید مقاله و در فرایند داوری، ارائه گواهی اصالت متن، لازم است (مشابه یاب سمیم نور)

شماره جاری: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، آذر 1402، صفحه 1-137 

ابر واژگان