کلیدواژه‌ها = حساسیت به صدق‌‌
تحلیل و نقد استدلال بر اساس جهت مطابقت به سود نظریه هیومی انگیزش

دوره 3، شماره 6، خرداد 1399، صفحه 27-50

محمد حیدرپور؛ محسن جوادی؛ زهرا خزاعی