کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری‌‌
تحلیل دروغ مصلحت‌آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزۀ حقوق کیفری

دوره 3، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 89-112

امیر مرادی؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا