بررسی تاریخی نظریۀ امر الهی و نقش‌های خدا در فلسفۀ اخلاق غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث و مدیر گروه اخلاق نظری پژوهشگاه قرآن و حدیث

2 پژوهشگر گروه اخلاق نظری پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

بر اساس نظریۀ امر الهی، خوبی و بدی اعمال وابسته به اوامر و نواهی الهی‌اند و از همین رو، امر/ ارادۀ الهی نقش و نمودی پررنگ در حوزۀ اخلاق دارد. شواهد اولیه بر این نظریه همراه با اشاره‌هایی  به نقش‌ خدا در اخلاق را می‌توان در محاورات سقراط و به‌ویژه رسالۀ اوثیفرون  سراغ گرفت، اما این نظریه، تقریرهای گونه‌گون و تکامل‌یافته‌تری نیز دارد و افزون بر  آباء کلیسا و اندیشه‌ورزانی چون آگوستین، گریگوری کبیر و اکامی، فیلسوفان دوره رنسانس و عصر روشنگری (همچون لوتر، بیکن و سوآرز)  نیز تقریرهایی از این نظریه ارائه داده‌اند. دکارت، لاک، پالی و کِرکِگور را می‌توان از هوادارن این نظریه در دورۀ مدرن به‌شمار آورد. به اذعان و اعتقاد بسیاری، ارائۀ تقریری نو و  تعدیل شده از این نظریه به دست مری آدامز، به احیای این نظریه در دهه‌های اخیر انجامیده و اقبال برخی فیلسوفان به آن را در پی داشته است. در این مقاله، ضمن گذری تاریخی و با نیم‌نگاهی تحلیلی، به طرح اجمالی رویکردها به این نظریه با توجه به نقش‌های خدا در اخلاق و تقریرهای سنتی و نوپدید آن در فلسفۀ اخلاق غرب پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Examination of the Divine Command Theory and The role of God in Western Moral Philosophy

نویسندگان [English]

  • hadi sadeqi 1
  • mohammabrabi mirzae 2
1 Faculty administrators group of Ethics in Quran and Hadith university
چکیده [English]

The divine command theory, a well-known theory in normative ethics, takes goodness and badness of actions to depend on divine orders and prohibitions, and thus, takes the divine command to have a prominent role in ethics. The initial version of the theory pointing to the role of the notion of divine will in ethics can be found in the dialogues of Socrates, and in particular, Euthyphro, but it was later developed into more sophisticated versions. In addition to Church Fathers, and medieval scholars such as Augustin, Gregory the Great, Abelard, Scotus, William of Ockham, renaissance philosophers and the Enlightenment period (such as Luther, Preston, Bacon, and Suarez), also introduced versions of the theory. Descartes, Locke, Paley, and Kierkegaard can be considered as advocates of the view in the modern period. Many people believe that the recent, moderate version of the theory as suggested by Robert Merrihew Adams has revived the theory in recent decades and some people have subscribed to it. In this paper, we will have a historical review and an analysis of the view. We will briefly review different approaches to the role of God in ethics and traditional as well as modern versions of the divine command theory in western moral philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normative ethics
  • divine command theory
  • divine command
  • divine will
  • the role of God in ethics
  • history of western moral philosophy