چالش‌های اخلاقی اصلاحِ ‌نژاد لیبرال و اصل آزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه باقر العلوم )ع(. قم، ایران

چکیده

اصلاحِ ‌نژاد و بهبود نسل بشر از موضوعات چالشی در میان فیلسوفان اخلاق است‌‌، موضوعی که ذهن آدمی را به سیاست‌های غیراخلاقی و نژادپرستانه هیتلر و عقیم‌سازی‌های اجباری و روش‌های قدیمی اصلاحِ ‌نژاد معطوف می‌کند. مداخلات ژنتیکی امروزه به سبب پیشرفت‌های ژنتیکی‌‌، عمدتاً به روش اجباریِ پیشین انجام نمی‌شوند و والدین در انتخاب نوع و ویژگی‌های فرزند خودْ آزادیِ عمل بیشتری دارند. برخی با استناد به بسترهای فراهم آمده از فناوری‌های حوزهٔ ژنتیک و نیز تثبیت ارزش‌های فردگرایانه در جوامع لیبرال، مدعی‌اند که بخش عمده‌ای از مسائل اخلاقی اصلاح ‌نژاد قدیم به ‌ویژه در حوزهٔ آزادی رفع شده است و اکنون اصلاحِ ‌نژاد جدیدی با نام «اصلاحِ ‌نژاد لیبرال» پدیده آمده که مسائل اخلاقی اصلاحِ ‌نژاد قدیم را ندارد. در مقابل‌‌، برخی با استناد به نمونه‌هایی مانند تقابل اصل آزادی والدین با هنجارهای غیراخلاقی تثبیت‌شده در جوامع و نیز تقابل آن با آزادی کودکان، بر این باورند که اصلاحِ ‌نژاد لیبرال همچنان با چالش‌های اخلاقی مواجه است و آزادی باروری والدین را همچنان با روش‌های جدیدی محدود می‌کند که باید به لحاظ اخلاقی بررسی شود. در مقاله حاضر، سعی می‌شود تا برخی چالش‌های انطباق اصل آزادی در اصلاحِ ‌نژاد لیبرال ‌‌مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و راه‌کارهایی در تأمین انطباق این اصل اخلاقی بر موضوع اصلاحِ ‌نژاد لیبرال ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ethical Challenges of Liberal Eugenics and the Principle of Liberty

نویسندگان [English]

  • Alireza Alebouyeh 1
  • naser noormohamad 2
1 Assistant professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
2 PhD student, Bagher al-Olum University, Qom, Iran
چکیده [English]

Eugenics and improving the human race is a challenging issues in moral philosophy, reminding us of Hitler''''s immoral and racist policies and the forced sterilization of old eugenics practices. Todaygenetic interventions are not done in old compulsory way due to genetic advancement, and parents are more likely to be free to choose their child''''s type and characteristics. Some people have appealed to the foundations of genetic engineering and the consolidation of individualist values ​​in liberal societies to claim that a great portion of ethical issues concerning old eugenics has been resolved, especially in the area of freedom, and today there is a liberal eugenics which does not suffer from the moral problems of old eugenics. In contrast,some people rely on examples such as the contradiction between the principle of parental freedom with community-based moral norms and its contradiction with the children liberty to suggest that liberal eugenics continues to face challenges, limiting the freedom of parenting and this must be morally considered. This article attempts to analyze some of the challenges of adapting the principle of liberty to liberal eugenics and propose solutions to ensure that this ethical principle is applied to liberal eugenics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • eugenics
  • liberal eugenics
  • old eugenics
  • freedom of reproduction