تبیین انتقال از جهان اول اخلاق به جهان دوم آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه مفید

چکیده

قانون علیتی و معلولیتی امکانیْ به دو بخش طبیعی و عقلی تقسیم می‌‌شود. بخش اول، بر جهان طبیعت و بخش دوم بر جهان عقلْ حاکم است. انسان‌‌، از آن جهت که صاحب بدن و صاحب عقل است‌‌، این دو جهان را در خود جمع کرده است، لیک در درون این اجتماعْ‌‌ْ میان این دو جهان نبردی شکل می‌‌گیرد تا قلمرو هر یک در سیطرۀ دیگری درآید. پیروزی عقل بر غرایز یا پیروزی ارادۀ عقلی بر امیال طبیعی، جواز ورود انسان ساکن طبیعت را به جهان اولِ اخلاق می‌‌دهد. آنچه در این نوشتار می‌‌آید، تبیین حرکت عقل از جهان اول به جهان دوم اخلاق است؛ جهانی دورتر از جهان طبیعت و خطرهای آن و جهانی فراتر از جهان اول اخلاق در تعین اراده بر حسب قوانین اخلاق. در این جهان دوم‌‌، همهٔ قوانین جهان اول برقرار است‌‌، لیک یک محتوا به همهٔ آنها افزوده می‌شود که چونان فصل مقوِّم جهان دوم است و کسانی را در خود می‌‌پذیرد که آن فصل را در نیروی عقل خود فعّال کرده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Account of the Move from the First Moral World to the Second Moral World

نویسنده [English]

  • Amir Divani
چکیده [English]

The law of contingent causation is divided into two parts: natural and rational, where the former governs the natural world and the latter governs the rational world. As having a body and reason, man combines both worlds, but this involves a conflict between the two worlds ‒ each seeks to dominate the other. The victory of reason over impulses or the victory of rational will over natural desires provides the nature-inhabitant person with a permission to enter the first moral world. In this paper, I offer an account of the reason’s move from the first to the second moral world ‒ a world far from the natural world and its dangers and a world above the first moral world in the determination of the will in terms of moral laws. In this second world, all the laws of the first moral world apply, albeit with a content added to each as a constitutive differentia of the second world, admitting those who have activated the differentia in their rational power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of nature
  • law of morality
  • moral worlds
  • origin of morality
  • good deeds