واکاوی پدیدارشناسانۀ خشونت خانگی؛ یک دورنمای اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، گروه مطالعات نظری، پژوهشکده زن و خانواده

چکیده

خشونت در رابطه‌‌های درون‌‌خانوادگی یا «خشونت خانگی» (به‌‌مثابه نوعی از خشونتِ خاموش که با اغماض نگریسته شده و کمتر به مرحلهٔ گزارش و شکایت رسمی می‌‌رسد)، پدیده‌‌ای منفی در ساخت اخلاقی و فرهنگی جامعه است که البته‌‌، بنیان‌‌های فلسفی و متافیزیکی دارد. خانواده، نخستین شبکهٔ نسبت‌‌های میان‌‌فردی را برمی‌‌سازد و در ذات خودْ حامل سلسله‌‌مراتبی از‌‌ رابطه‌‌ها و ارزش‌‌های رابطه‌‌ای است که سامان‌‌مندی خانواده را تضمین می‌‌کند. وجه همبستگی اعضای خانواده رفتارها و کنش‌‌های رابطه‌‌ای است که متناسب با نقش‌‌های خانوادگی دریافت کرده‌‌اند. بنابراین‌‌، بروز خشونت که در تحلیل نهایی، می‌‌تواند با غایت إعمال قدرت و گسترش سطح نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگر اعضای خانواده همراه باشد نیز از طریق رفتارهای مختلف خشونت‌‌آمیز - به‌‌نحو مثبت یا منفی - توجیه می‌‌گردد. در این مقاله، تلاش خواهم کرد در ابتدا و تا حد امکان، به پدیدارشناسی‌‌سازیِ فلسفی زوایا و جنبه‌‌های مختلف خشونت - به‌‌مثابه کنشی رابطه‌‌ای - بپردازم. سپس تلاش خود را به پدیدارشناسی خشونت در رابطه‌‌های درون‌‌خانوادگی، از منظری فلسفی، معطوف می‌کنم تا بافت تجربی۔احساسی تحقّق آن در نخستین واحد اجتماعی آشکار شود و  در پایان نیز با پیشنهاد نظریهٔ «رابطه‌‌گروی اخلاقی» راه‌‌حلی نظری برای تعدیل بنیادین این نوع خشونت فراپیش ‌‌نهم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Inquiry into Domestic Violence: A Moral Prospect

نویسنده [English]

  • Alireza Sayadmansour
Research Assistant Professor, Dept. of Theoretical Studies, Women and Family Research Institute (WFRI)
چکیده [English]

Violence in relationships within family or “domestic violence” (as a kind of silent violence which tends to be ignored and rarely is it officially reported) is a negative phenomenon at moral and cultural aspects of the society, which of course has its philosophical and metaphysical foundations. A family establishes the first network of inter-individual relationships, and in its essence, it carries a hierarchy of relationships and relational values which secure the organization of the family. What unifies the members of a family are behaviors and relational actions they have encounter in proportion to their family roles. In this way, the outburst of violence, which in final analysis might involve the end of exerting and expanding one’s influence over other family members, might be positively or negatively justified through a variety of violent acts. In this paper, I begin by a phenomenologicalization of violence within family from a philosophical perspective to disclose the experiential-emotional context of its occurrence in the first social unit, and in the end, I propose the theory of “moral relationalism” as a theoretical solution to fundamentally moderate this kind of violence..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family ethics
  • philosophical phenomenology
  • violence
  • domestic violence
  • moral relationalism