تطور مفهوم اخلاق از منظر سورِن کرکگور در مواجهه با سپهرهای زیست سه‌گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم-گروه فلسفه اخلاق-دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

هر چند اخلاق به عنوان یکی از سپهرهای زیست، در اندیشهٔ کرکگور جایگاهِ خاص خود را داراست، اما این به معنای عدم حضورِ آن در سپهر استحسانی و ایمانی نیست و امر اخلاقی در هر یک از آنها به نحوی ظهور و بروز داشته و به همین دلیل، تفسیر واحد از امر اخلاقی - که معمولاً خود را در قالب اخلاق مبتنی بر امر کلی نشان می‌دهد - برای درک و دریافت جامع از امر اخلاقی در اندیشهٔ این متفکر، نابسنده می‌نُماید . از همین‌رو، مناسب است تا امر اخلاقی در گستره‌ای وسیع‌تر از آثار این متفکر کاویده شود و با بررسی اخلاق در این آثار، وجوه مغفول امر اخلاقی - که الزاماً همخوان و سازگار با تبیین متداول از امر اخلاقی به مثابه امر کلی نیست - نیز نشان داده شود . در این مقاله، سعی بر آن است تا به تبیین وجوهی متفاوت که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده، ارائه شود . مواجهه و ردیابی توصیفات و تفاسیر امر اخلاقی مطرح شده در دیگر سپهرهای زیست در اندیشهٔ کرکگور، به تفسیری جامع‌تر از اخلاق‌ - در مقایسه با تفسیر متداول از سپهر اخلاقی به مثابه امر کلی - خواهد انجامید . بدین منظور، نقش و کارکرد امر اخلاقی در سه سپهر استحسانی، اخلاقی و ایمانی، به تفکیک، بررسی و مشابهت‌ها و تمایزات آن تشریح شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of the Concept of Ethics from Søren Kierkegaard’s Viewpoint in Facing Three Spheres of Life

نویسندگان [English]

  • mohamadreza jamili 1
  • ahmad fazeli 2
2 Faculty member of Qom University
چکیده [English]

Even if Kierkegaard in his thoughts accords a special status to ethics as one of the spheres of life, this does not mean that ethics plays no role in the aesthetic and religious stages . Since ethics manifests itself in them, it is insufficient to offer just one single interpretation of the ethical – which appears to take the form of morality based on the universal – in order to understand comprehensively the ethical in Kierkegaard’s thought . Thus it is appropriate to explore the ethical in a broad range of his works so as to highlight its neglected aspects which are not necessarily compatible with the common account of the ethical as the universal . Explicating these different aspects, this article seeks to provide a more inclusive account of the ethical in other spheres of life than the common account . To do so, it examines the roles and functions of the ethical in three spheres of aesthetics, ethics, and religion separately, and explains their similarities and dissimilarities .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The ethical
  • sphere of religion
  • sphere of aesthetics
  • Søren Kierkegaard
  • leap
  • existentialism