آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره‌های فقهی باب معاملات‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به رغم این‌که مسائل فقهی باب معاملات عرصه‌های پیگیری اغراض عقلایی در سطح معیشت و به منظور تأمین منافع مالی فردی و اجتماعی‌اند و در نگاه نخست، گمان می‌رود که همه چیز تابعی از منافع و مصالح تجاری آدمیان است و تنها قید محدود‌کنندۀ گزاره‌های حقوقی این باب، اصل تعادل و توازن در معاوضات است، اما با ژرف‌نگری در این موضوع، زمینه‌های وسیعی از آمیختگی فقه و اخلاق در این حیطه می‌توان یافت. در این مقاله  به روش توصیفی۔ تحلیلی و با تعمّق و تدبّر در اصول اخلاقی و احکام فقهی معاملات گونه‌های متعددی از تأثیرگذاری اخلاق در فقه را برجسته شده و مجموعه‌ای از احکام معاملات  که برخوردار از جنبه اخلاقی هستند شناسایی و دسته‌بندی شده است و از این رهگذر، تلاش شده تا با ارائۀ تصویری جامع و منسجم از گزاره‌های حقوقی  فقه، شبهۀ مغایرت فقه و اخلاق  نیز زدوده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The fusion of jurisprudence and ethics in the jurisprudential propositions of transactions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Fakhlaei 1
  • Mansooreh Bokaei 2
  • Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli Dorafshan 3
1 Professor Department of Jurisprudence Faculty of Theology Ferdowsi University Of Mashhad
2 student Department of Jurisprudence Of Ferdowsi University Of Mashhad
3 Assistant Professor Department of Jurisprudence Faculty of Theology Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

Although jurisprudential issues in the field of transactions are areas of pursuit of rational intentions at the level of livelihood and in order to provide individual and social financial benefits, at first glance it is thought that everything is a function of human commercial interests and only the limitation of legal propositions Chapter is the principle of balance in exchanges, but with a deep look at the subject, a wide range of jurisprudence and ethics can be found in this area.
The present research intends to be descriptive-analytical method, and has been collected using library and Internet resources. By pondering on the moral principles and rules of jurisprudence, transactions will find various types of moral influence in jurisprudence and identify and categorize a set of rules of transactions that have a moral aspect, and through this, provide a delicate picture of the legal propositions of jurisprudence. And remove the suspicion of the contradiction between jurisprudence and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فقه
  • اخلاق
  • معاملات
  • رابطه فقه و اخلاق
  • عقود