معیار ارزشمندی رفتارهای اختیاری و شرایط آن با تکیه بر قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

یکی از مهم‌ترین پرسش‌‌های با سابقه در اخلاق این است که معیار یا معیارهای اخلاقی بودن یا ارزشمندی یک عمل اختیاری چیست و با چه معیاری می‌‌توان با توجه به تحلیل متون دینی، اخلاقی بودن رفتاری را تعیین کرد و آن را‌ دارای ارزش اخلاقی مثبت (درجه‌‌ای از خوبی) یا منفی(درجه‌‌ای از بدی) دانست؟ در این مقاله، ضمن اشاره به معیارهای ارزشمندی افعال اختیاری، افعال ارزشمند را در دو دسته افعال ارزشمند در دنیا و افعال ارزشمندی که ارزش آن از گسترۀ دنیای مادی فراتر رفته و پاداش آن فراتر از ظرفیت دنیای مادی است، تقسیم کرده و سپس معیار ارزش مثبت افعال اختیاری انسان را - با استناد به متون دینی - جلب خشنودی و رضایت خدا دانستیم. همچنین برای این‌که عملی متضمن خشنودی خدا باشد، دو شرطِ رعایت عبودیت و بندگی خدا و در راستای تقویت یا پاسداری از کرامت انسانی بودن عمل را دربرداشته باشد؛ زیرا رفتاری که فاقد این دو شرط باشد، از ارزش مثبت خالی است؛ زیرا نمی‌تواند موجبات خشنودی پروردگار را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Standard for the Evaluation of Voluntary Actions and Its Conditions from the Standpoint of the Quran and Hadith

چکیده [English]

 There are two old important questions in ethics: what standard should a voluntary
action meet to be moral or valuable? And by what standard can one determine the
positive or negative moral worth of an action according to the religious texts?
Indicating what standards make voluntary actions valuable, this paper classifies
the valuable actions into two types: actions the rewards for which can be gained
in this world and actions the rewards for which cannot be gained in this world
(they are beyond the capacity of this world). This study shows that according to
the religious texts, the criterion for the positive value of human voluntary actions
is to please God, and an action has to satisfy two conditions, if it is to please God:
(a)
it must be considered as serving God; (b) it must reinforce or protect human
dignity. Since if a deed lacks any of these conditions, it will not be valuable and
will not lead to divine pleasure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral actions
  • the value of actions
  • standard for the evaluation of moral actions
  • voluntary actions
  • God’s pleasure
  • human dignity