معیارهای فراگیر عدالت اجتماعی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث و مدیرگروه اخلاق دانشگاه مجازی المصطفی

2 مدیر گروه اخلاق دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

لزوم دست‌‌‌یابی و توافق بر قواعد عام در عدالت‌پژوهی که به‌ مثابه قوانین اساسی در رفتارهای فردی و اجتماعی سامان‌بخش تدوین دیگر قوانین و ارزیابی وضع موجود باشد، همواره در کانون توجه اندیشمندان عدالت‌پژوه و فیلسوفان سیاسی بوده است. این پژوهش که با هدف کشف نظر قرآن کریم دربارۀ این اصول و به روش توصیفی ۔ تحلیلی و با تکیه بر گزاره‌های مرتبط در قرآن کریم انجام شده است، استخراج یازده اصل است که اصل برابری اوّلیه، اصل محاسبه پیامد‌های عمل و اصل شفافیّت وتوجه به میزان آگاهی به ‌عنوان اصول مبنایی؛ اصل خود‌مسئولیتی، اصل تناسب وسع و تکلیف، اصل تناسب تلاش و پاداش، اصل توجه به نقش و تأثیر، اصل تناسب جُرم و جزا و اصل تعلیق احساسات به ‌عنوان اصول اجرا و اصل جبران به ‌عنوان اصلی ترمیمی و تصحیحی، در تمامی مراحل دست‌یابی به عدالت اجتماعی عمل خواهند کرد. برخی از این اصول مانند اصل تعلیق احساسات و برابری را، با توجه به همراهی دیگر اصول، در تمامی مراحل، «اصول زمینه‌ای» نام داده‌ایم و در پایان الگویی با پوشش مطلوب موضوعات مختلف جهت محاسبه و اقدام عادلانه، طراحی و عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive criteria of social justice in the Quran and the model based on it

نویسنده [English]

  • Hadi Sadeqi 2
2 Director of the Department of Ethics of, Quran and Hadith University
چکیده [English]

The possibility of achieving comprehensive criteria and their effect in achieving social justice, especially in the contemporary era, has been in the focus of the attention of justice scholars and political philosophers, which, in addition to sectoral discipline in the form of compilation, implementation, evaluation and correction, is a tool for designing a suitable model for the distribution of material facilities. and provide spiritual and correct judgment of the existing situation. The result of this research, which was carried out with the aim of discovering the Qur'an's opinion about these principles and by a descriptive and analytical method and relying on authentic interpretations, is the extraction of eleven principles. The principles of primary equality, calculation of the consequences of action, transparency and attention to the level of awareness are the basis.The principles of individual responsibility, proportionality of scope and task, proportionality of effort and reward, attention to role and effect, proportionality of crime and punishment, and putting aside emotions will be practical principles. And at the end, a model for calculation and fair action has been designed and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social justice
  • Quran
  • principles of justice
  • ethics
  • distributive justice