بررسی و نقد انگارۀ «وظایف در نگاه نخست»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

چکیده

ارائهٔ اصول راهنما برای تصمیم‌گیری در موقعیت‌های پیچیده و برآمده از تعارض/ تزاحم الزامات اخلاقی، همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های فیلسوفان اخلاق بوده است. دیوید راس - فیلسوف اخلاق شهیر معاصر - با التفات و اِشراف به زوایا و ضعف‌های نظریه‌های هنجاری پیشین و بویژه نگاه و نظریهٔ وظیفه‌گرایانه ایمانوئل کانت - با اتکا به تمایز ابداعی و ادعایی میان «وظایف واقعی» و «وظایف در نگاه نخست» - در صدد برآمد تا راه و روزنه‌ای برای حل و منحل‌کردن مشکل تزاحمات اخلاقی بیابد. تکثرگرایی و انعطاف‌پذیری از ویژگی‌ها و به ادعا و اذعان بسیاری، از مزیّت‌های معتنا‌به نظریه وظیفه‌گرایانهٔ راس است که به جهت الهام و اثر‌پذیری از شیوه شهودگرایانه جی. ای. مور، به «شهودگرایی اخلاقی» موسوم و معنون شده است. در این مقاله پس از اشاره به عناصر و اصول نظریه نوآورانه دیوید راس و واکاوی مناشی و مقوّمات انگاره «وظایف در نگاه نخست»، کارایی و کامیابی این رویه و رهیافت بدیع و بنیادین در حلِّ دشواره‌های اخلاقی و تسهیل فرایند تصمیم‌گیری در موقعیت‌های پیچیده اخلاقی، تحلیل و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and criticism of the idea of “Prima Facie Duties”

نویسنده [English]

  • S. Mohammad Hoseini Souraki
Assistant Professor, Department of Moral Philosophy, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Providing guiding principles for decision-making in complex situations arising from ethical conflicts has always been one of the most important concerns of moral philosophers. David Ross, a renowned contemporary moral philosopher, with a critical examination of the shortcomings of previous normative theories, particularly the perspective and theory of duty-based ethics by Immanuel Kant, aimed to find a way to resolve ethical conflicts by introducing the distinction between "actual duties" and "Prima Facie Duties," Pluralism and flexibility are among the notable advantages of Ross's deontological ethical theory, which, inspired by the intuitionist approach of G. E. Moore, is referred to as "ethical intuitionism." This article analyzes and critiques the effectiveness and success of this innovative and fundamental approach in resolving ethical dilemmas and facilitating the decision-making process in complex ethical situations, following an examination of the elements and principles of David Ross's innovative theory and the assumptions and foundations of the idea / theory of "Prima Facie Duties."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deontology
  • Normativ Ethics
  • Prima Facie Duties
  • David Ross
  • ethical intuitionism
  • ethical conflicts