جنسیت و فاعل اخلاقی در روان‌شناسی رفتارگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اخلاق- مرکز پژوهشهای اسلامی معصومیه

2 مدیر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

رفتارگرایی و رویکردهایی که رفتار، بخشی از بنیاد تئوریک آن را تشکیل می‌‌دهد متأثر از انگارهٔ تأثیرگذاری عوامل محیطی و درونی بر رفتار، پایه رشد اخلاقی را رفتار، تأثیر دیگران و موقعیت‌‌های محرک دانسته و مکانیسم اکتساب آن را از طریق شرطی شدن و الگو قرار دادن دیگران معرفی می‌‌کنند. البته، با توجه به ویژگی‌‌های الگوپذیر، الگو و نیز موقعیتی که رفتار اخلاقی در آن شکل گرفته و بروز می‌‌یابد، تأثیرگذاری و کارآییِ الگوبرداری رفتار اخلاقی، پیچیدگی خاص خود را خواهد داشت و با ورود مؤلفه‌‌‌های‌شناختی دیدگاه‌‌های تعدیل‌‌یافته‌‌تر رفتارگرایی مانند بندورا این پیچیدگی مضاعف می‌‌شود. در حالی‌که تحلیل یادگیری و آگاهی، جبر محیطی، داوری و ارزش‌‌اخلاقی از منظر طیف‌‌های مختلف رفتارگرایی از نوع رادیکال تا انواع تعدیل‌‌یافته‌‌تر متفاوت بوده و با ورود متغیّر جنسیت، احتمال تغییر در فرایند و مکانیسم کنش‌‌گری اخلاقی افراد وجود دارد در این مقاله تلاش شده تا به روش کتابخانه‌‌ای و با شیوه تحلیلی۔ توصیفی، بحث جنسیت‌‌پذیری اخلاق از منظر طیف‌های مختلف روان‌شناسی رفتارگرا و با تمرکز بر تحلیل مؤلفه‌‌‌های مؤثر در کنشگری اخلاقی واکاوی شود. طبق یافته‌‌های این تحقیق، تأثیر جنس بر فاعلیت اخلاقی در رویکردهای تعدیل یافته‌‌تر رفتارگرایی تأیید می‌‌شود؛ هرچند این تأثیر در رویکردهای رادیکال می‌تواند به صورت غیر مستقیم قابل پیگیری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and Moral Agent in Behaviorist Psychology

نویسندگان [English]

  • masoomeh sadat salek 1
  • mahdi alizade 2
1 Ethics Department - Masoumiyah Islamic Research Center
2 رییس پژوهشکده اخلاق و معنویت
چکیده [English]

ehaviorism and its theoretical foundations are influenced by the assumption of environmental and internal factors' impact on behavior. They consider behavior as the basis for moral development, influenced by others and stimulating situations, and introduce the mechanism of acquiring it through conditioning and modeling of others. However, considering the characteristics of role models, the pattern, and the situation in which moral behavior takes shape and occurs, the influence and effectiveness of moral behavior imitation will have its own complexity. With the introduction of cognitive components, more modified perspectives of behaviorism, such as Albert Bandura's Social Cognitive Theory, exacerbate this complexity. While the analysis of learning and awareness, environmental determinism, judgment, and moral values varies among different behaviorist perspectives, from radical to more modified types, the introduction of gender as a variable may lead to changes in the process and mechanism of individuals' moral responsiveness. In this article, an attempt has been made to discuss the ethics of gender from various perspectives of behaviorist psychology with a focus on analyzing the influential factors in moral agency. According to the findings of this research, the influence of gender on moral agency is confirmed in more modified approaches to behaviorism, although this influence may be indirectly traceable in radical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behaviorism
  • moral psychology
  • gender
  • moral agent