«لقاء اللّه» به‌ مثابه «غایت نهایی اخلاق» از دیدگاه توماس آکوییناس و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع نمایندگی مشهد

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

مقالهٔ حاضر به روش توصیفی۔تحلیلی و استنباطی و با هدف بررسی غایت نهایی اخلاق، ‌آراء ملاصدرا و آکوئیناس - دو متفکر برجسته مسلمان - را مقایسه کرده و در صدد تبیین محورهای مشترکی نظیر سعادت‌بخشی و لذت‌آفرینی درمفهوم «لقاء اللّه» وگونه‌های مختلف لقاء اللّه در دنیا وآخرت از دیدگاه این دو فیلسوف برآمده و ضمن تحلیل و صورت‌بندی دیدگاه‌ها و استدلال‌های مبتنی برآن، ‌همسویی این دو اندیشمند در مبانی و سویه‌های نظری را نشان داده است. ادله آکوئیناس بر اثبات لقای الهی به‌ مثابه غایت نهایی اخلاق بیشتر برپایه لزوم وحدت وتعالی غایت نهایی و عشق الهی اقامه شده وادله ملاصدرا دو سویه متفاوت دارد: برخی از آنها بر دیدگاه عام هستی‌شناسانه و برخی بر دیدگاه خاص انسان‌شناسانه او استوار است. ملاصدرا هیچ مانعی را جز موانع اخلاقی نظیر اِفراط در شهوت و غضب، ‌مانع تحقّق لقای الهی نمی‌داند و بر امکان همگانی و همیشگی این نحوه از شهود ‌- حتی در این دنیا ‌- و غایت‌‌الغایات بودن آن تأکید دارد، ‌اما آکوئیناس ضمن اشتراک نظر در خطوط اصلی، ‌دیدگاهی متفاوت در مورد امکان قُرب الهی و لقاءاو دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“The Meeting with God” (Liqa' Allah) as the Ultimate Goal of Ethics: A Comparative Study of Thomas Aquinas and Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • Zeynab Nemati 1
  • ............. ............. 2
1 Department of Quranic and Hadith Sciences, Al-Mustafa International University Mashhad Agency Complex
2 ................
چکیده [English]

This article aims to examine the ultimate goal of ethics by comparing the views of Mulla Sadra and Thomas Aquinas, two prominent Muslim thinkers. It seeks to elucidate the common aspects such as happiness and enjoyment in the concept of the meeting with God (Liqa' Allah) and the various forms of encountering God in this world and the hereafter according to these two philosophers. By analyzing and presenting their perspectives and arguments, the article demonstrates the convergence of these two philosophers in their foundations and beliefs. Aquinas' arguments for proving the meeting with God as the basic and ultimate goal of ethics are mainly based on the necessity of unity, transcendence, and divine love. On the other hand, Mulla Sadra presents different dualistic arguments, some based on a general ontological perspective and others on a specific anthropological perspective. Mulla Sadra does not consider anything other than moral obstacles such as excessive desire and anger as hindrances to the realization of divine encounter, emphasizing the possibility of universal and eternal perception of this mode of encounter, even in this world. However, while Aquinas agrees with Mulla Sadra on many matters, he holds a different view on the possibility of divine proximity and encounter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The meeting with God (Liqa' Allah)
  • happiness
  • goal of ethics
  • Mulla Sadra
  • Thomas Aquinas