تبیین مؤلفه‌ها و الزامات اخلاق اسلامی در صورت و سیرت شهر ایرانی۔اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

tabriz-tabriz art university-architecture faculty- maghsoodieh street-asghar molaei

چکیده

اعتقادات، ‌احکام و اخلاق، ‌را به عنوان سه رکن اسلام، ‌می‌توان در شهر ایرانی۔اسلامی نیز تبیین کرد. صورت و سیرت شهر ایرانی۔اسلامی نیز مؤلفه‌هایی دارد که در هر کدام تحقّق احکام و اخلاق اسلامی ضروری است. عدم توجه به اعتقادات، ‌احکام و اخلاق اسلامی به آشفتگی و انحراف جسم و روح شهر و تغییر هویت اسلامی می‌انجامد. کم‌‌توجهی به احکام اسلامی در معماری و شهرسازی در ایران معاصر، ‌به تولید بناها و فضاها و بافت‌های شهری ناسازگار با آموزه‌های اسلامی انجامیده است. هدف این پژوهش استخراج مؤلفه‌های صورت و سیرت شهر ایرانی۔اسلامی و الزامات اخلاق اسلامی در شکل‌‌گیری آن است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و به شیوه کتابخانه‌‌ای و اِسنادی انجام شده است. صورت شهر دارای مؤلفه‌های شهروندان، ‌بناها و فضاها و زیرساخت‌های شهری و طبیعت شهر است. سیرت شهر نیز مؤلفه‌های اعتقادات و باورها، ‌احساسات و عواطف، ‌سنت‌‌ها و آیین‌ها، ‌معانی و پیشینه شهر را در بر می‌گیرد. اخلاق اسلامی مشتمل بر اصول و آموزه هایی چون قصد قُرب الهی، ‌پای‌بندی به فرائض، ‌کرامت انسانی، ‌تعظیم شعائر الهی، ‌خیرخواهی، ‌و اعتدال است که در صورت و سیرت شهر امکان تجلّی و تبلور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Components and Ethical Imperatives within the Image and Structure of an Iranian-Islamic Citys

نویسنده [English]

  • asghar molaei
tabriz-tabriz art university-architecture faculty- maghsoodieh street-asghar molaei
چکیده [English]

Beliefs, regulations, and ethics can be considered as pillars and essential components of Islam, which also apply to an Iranian-Islamic city. The identity and structure of an Iranian-Islamic city possess elements that necessitate the realization of Islamic teachings and ethics within each of them. Neglecting Islamic beliefs, regulations, and ethics leads to the disorder and degradation of the physical and spiritual aspects of the city and a shift away from its Islamic identity. In Iran, the disregard for Islamic regulations in the process of architecture and urban planning has resulted in the construction of buildings, creation of spaces, and urban fabric that are incompatible with Islamic teachings and objectives. The aim of this research is to extract the main components of the urban structure and identity of an Iranian-Islamic city and elucidate the ethical requirements in this process. Citizens, buildings, urban infrastructure, and the natural environment are crucial elements of a city that shape its image and identity. Beliefs and convictions, emotions and sentiments, traditions and rituals, as well as the meanings and history of the city, are recognized as the foundational structure and pillars of a city. Islamic ethics, consisting of principles and teachings such as seeking proximity to God, adherence to obligations, benevolence, and moderation, can manifest in the image and structure of an Iranian-Islamic city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian-Islamic city
  • image of an Iranian-Islamic city
  • Islamic ethics
  • Islamic regulations