پرسش‌های متداول

آیا پس از ارزیابی مقالات، امکان حذف یا تغییر نام نوسندگان وجود دارد؟

پس از ارزیابی مقالات، امکان حذف یا تغییر نام نوسندگان وجود ندارد. همچنین ترتیب درج نام نویسندگان نیز قابل تغییر نیست