نویسنده = فاطمه جمشیدی
نقشِ فناوری در زیستِ اخلاقی شهروندان

دوره 3، شماره 8، آذر 1399، صفحه 69-88

محمد سلیمی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی


بررسی انتقادی استدلالِ ذات نوعی فرانسیس بکویث

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 6-24

سارا اصل مرز؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی