کلیدواژه‌ها = تکلیفی
نسبت مفهومی ‌امرِ اخلاقی و ‌امرِ حقوقی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1399

مازیار خادمی؛ علی محمد فلاح زاده؛ علیرضا اسکندری