شناسایی و اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق تحصیلی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق تحصیلی در دانشجویان بود. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده‌ها کیفی۔کمی (آمیخته)، از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی، با رویکرد مصاحبه و از منظر استراتژی میدانی است. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع تحقیق از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد که در دو فاز کیفی و کمّی به انجام رسید. داده‌ها و اطلاعات در این تحقیق بر اساس مصاحبه با خبرگان (دانشجویان استعداد تحصیلی و اخلاقی) تا رسیدن به اشباع نظری جمع‌آوری شده و بر اساس این داده‌ها پرسش‌نامه مربوط طراحی شد و مورد ارزیابی و نظر‌خواهی مشارکت کنندگان قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 2۴ نفر (به مرور) انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 186 نفر انتخاب شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد چهار عامل مؤثر بر توسعه اخلاق تحصیلی در دانشجویان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting the development of academic ethics in students

نویسندگان [English]

  • Arefe Kiani 1
  • Ali Rezaeisharif 2
1 The Student of PhD, counseling field, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

This research is from the point of view of practical purpose, from the point of view of qualitative-quantitative (mixed) nature of data, from the point of view of descriptive survey data collection, with an interview approach and from the point of view of field strategy. Due to the exploratory nature of the research subject, a sequential exploratory mixed research design was used, which was carried out in two qualitative and quantitative phases. Data and information in this research were collected based on interviews with experts until reaching theoretical saturation, and based on these data, a related questionnaire was designed and the participants were evaluated and asked for their opinions. In this study, 24 people were selected (overall). In fact, from the interview of the 16th person onwards, repetition was observed in the received information, but to be sure, it continued until the 24th person, and from the interview of the 20th person onwards, the data became completely repetitive and reached theoretical saturation. The sample size was selected based on Cochran's formula of 186 people. The results in the qualitative section showed that 4 factors affecting the development of academic ethics in students were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic ethics
  • student
  • university
  • individual-behavioral factors
  • organizational factors
  • contextual factors
  • extra-organizational factors