تبیین و تحلیل رابطۀ اخلاق و قدرت در سیرۀ اجتماعی رسول اللّه (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اســتـادیـار گـروه معـارف اســلامی، دانشــکـده الهیات، دانشــگـاه جامع امـام حســین (ع)،تهران ، ایران.

2 استادیار گروه ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

10.22034/ethics.2024.51139.1639

چکیده

تمرکز این مقاله بر ارزیابی وجهی از رابطه قدرت و اخلاق است که جنبه‌هایی از آن در سیره رسول اللّه (ص) متجلّی شده است. در تمامی تعاریفی که از قدرت، مبانی و اجزای آن، صورت گرفته «توان انجام تغییر و ایجاد تأثیر»، گزاره مشترکی به حساب می‌آید. فضایل اخلاقی نیز عنصر نیرومندی در «اثربخشی و اثرگذاری در روابط فردی و حیات اجتماعی» است که در پیوند با قدرت قرار گرفته و فصل مشترک آن دو محسوب می‌گردد. در مقالۀ پیشِ ‌رو با رویکرد توصیف و تحلیل تاریخی، این سؤال که فضایل اخلاقی پیامبر (ص) در امر رسالت چگونه قدرت‌آفرین واقع شد، بررسی شده است. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که «خُلق عظیم» رسول ‌اللّه (ص)، «تولید قدرت» نمود و در قالب «نیرویی اثربخش» در گرایش به اسلام، تحمل دشواری‌های پذیرش اسلام و همراهی با رسول ‌اللّه (ص) و همچنین در ایجاد تغییرات گسترده در جامعه جاهلی، متجلّی شد. در نتیجه، موفقیت حضرت محمد (ص) در به‌ دست گرفتن ابتکارعمل و مهار نیرو و توان رزمی و اقتصادی مخالفان و در نهایت شکل‌گیری جامعه جدید، مبتنی بر هنجارها و ارزش‌های نوین دینی خود را نمایان ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ethics and Power in the Social Life of the Prophet of Islam (pbuh)

نویسندگان [English]

  • bahador shahriary 1
  • arman forouhi 2
1 Assistant Professor, Islamic Knowledge Group, School of Theology, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Faculty of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran.
چکیده [English]

The focus of this article is on evaluating an aspect of the relationship between power and ethics that has been manifested in the life (Seerah) of the Prophet of Islam (pbuh). "The ability to enact change and create impact" is a common proposition in all the definitions provided for power, its foundations, and its components. Moral virtues are also a powerful element in "effectiveness and influence in individual relationships and social life", which are intertwined with power and constitute their common ground. In this research, with a historical description and analysis approach, the question of how the moral virtues of the Prophet of Islam (pbuh) became power-generating in the mission of prophethood has been examined. The research findings indicate that the "great character" (Khalq e Azim) Morality of Prophet ... of the Prophet (pbuh) resulted in the "production of power", which manifested as an "effective force" in the inclination of the Arabs towards Islam and their endurance of difficulties, as well as in bringing about widespread changes in society, leading to the success of Prophet Muhammad (pbuh) and ultimately the formation of a new society based on new religious norms and values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship between ethics and power
  • Seerah of the Prophet of Islam (pbuh)
  • soft power
  • social life