دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، آذر 1402، صفحه 1-137