بررسی تطبیقی کُدهای اخلاقی حریم ‌‌خصوصی در نهج‌‌البلاغه و فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عرب. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه لرستان. خرم آباد. ایران

2 گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، یزد.ایران

3 گروه علوم قرآن و حدیث. دانشکده الهیات. دانشگاه میبد. میبد. ایران

10.22034/ethics.2024.51105.1629

چکیده

حق بهره‌مندی از حریم‌‌ خصوصی، از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر به حساب آمده و با بررسی منابع دینی و نیز سیرۀ رسول اکرم (ص) و ائمۀ اطهار (ع)، در‌می‌یابیم که اسلام فراتر از دیگر نظام‌های حقوقی، حافظ و مدافع این حق بوده است. پوشیده نیست که با ظهور فضای مجازی و به دلیل ابعاد و ماهیت خاص آن، لزوم حفظ و حراست از این حق شکلی جدّی‌تر و مهم‌‌تر به خود گرفته است. حضرت علی (ع) نیز حق حریم ‌‌خصوصی افراد را ارج می‌نهاده و نسبت به حفاظت از آن اهتمام ویژه داشتند. این پژوهش با روش توصیفی۔تحلیلی و با تکیه و استناد به منابع کتابخانه‌‌ای، سعی در تطبیق کدهای اخلاقی حریم‌‌ خصوصی در نهج‌‌البلاغه و فضای مجازی دارد تا نشان دهد که ضرورت حمایت اخلاقی از این حق با ظهور و بروز فضای مجازی و توسعه روز افزون آن، بیش از پیش احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Privacy Ethical Codes in Nahj al-Balagha and Cyberspace

نویسندگان [English]

  • mahdieh esmaili 1
  • hamid hamidian 2
  • ahmad zarezardini 3
1 Arabic language and literature group. Faculty of Literature and Humanities. University of Lorestan. Khorramabad. Iran
2 Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University, Yazd, Iran
3 Department of Quran and Hadith Sciences. Theology faculty. university meybod. meybod. Iran
چکیده [English]

The right to privacy is considered one of the most important human rights, and by examining religious sources as well as the conduct of the Prophet of Islam (PBUH) and the Shia Imams, we find that Islam has been a greater guardian and defender of this right than other legal systems. It is evident that with the emergence of cyberspace and due to its unique dimensions and nature, the necessity of preserving and protecting this right has taken on a more serious and important form. Imam Ali (AS) also highly valued the right to privacy of individuals and paid special attention to its protection. This research, using a descriptive-analytical method and relying on library resources, aims to compare the ethical codes related to privacy in Nahj al-Balagha and cyberspace, in order to show that the necessity of ethical protection of this right is increasingly felt with the emergence and development of cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al-Balagha
  • Privacy
  • Cyberspace
  • Cyberspace Ethics